Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy

OPS w Kadzidle

ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

tel: 297618934

e-mail: ops@kadzidlo.pl

Aktualności

Artykuły

 • Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny wyróżnione

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle

       ogłasza nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

   

  Forma zatrudnienia:  umowa o pracę

  Wymiar zatrudnienia:  3/4 etatu

  Czas pracydo indywidualnego uzgodnienia

  Miejsce Pracyteren Gminy Kadzidło

  Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
  • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem, o których mowa w art. 76a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.);
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923);
  • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923);
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową, o których mowa w 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

   

  Asystentem rodziny może być osoba, która:

  1) posiada:

  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2024, poz. 177 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

  c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z  dostępem ograniczonym.

   

  Więcej informacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle lub pod numerem telefonu: 29 761 89 34.

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny
 • Bon energetyczny wyróżnione

  Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2024 r. poz. 859) informujemy o możliwości ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.

  Bon energetyczny przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

  Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

  Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

  W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  1. 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2. 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3. 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4. 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

  Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

  Wniosek do pobrania: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

  Czytaj Więcej o: Bon energetyczny
 • Uwaga wyróżnione

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle informuje, iż zmieniły się godziny pracy tut. Ośrodka:
  - w dniach od poniedziałku do środy tut. Ośrodek czynny w godzinach od 8.00 do 16.00,
  - w czwartki tut. Ośrodek czynny w godzinach od 8.00 do 18.00,
  - w piątki tut. Ośrodek czynny w godzinach od 8.00 do 14.00.

   

  Czytaj Więcej o: Uwaga
 • OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

  Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

  Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu.

  Do obowiązków kuratora w szczególności należy opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej.

  Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło.

   Zainteresowani podają następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

  Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia).

  Prośbę o wskazanie kuratora do tut. OPS skierował Sąd Rejonowy w Ostrołęce, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Mazowiecka 3.

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ
 • Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023 wyróżnione

  Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

  Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  - dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

  - dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

  W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

   

  Więcej pod linkiem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

  https://lomza.caritas.pl/fepz-2021-2027-podprogram-2023/

  Czytaj Więcej o: Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023